Najczęściej zadawane pytania

Masz wątpliwości co do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3? Napisz do nas!

Gdzie mogę zapisać dziecko, aby zapewnić mu opiekę?

Odpowiada dyrektor żłobka niepublicznego:

Według Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz. 1457) Art 2. 1 opieki nad dziećmi: może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

Jakie dokumenty obowiązują w żłobku?

Odpowiada dyrektor żłobka niepublicznego:

Żłobek lub klub dziecięcy działają na podstawie Statutu, który ustala podmiot zakładający placówkę. Dokument powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę i miejsce jego prowadzenia;
 2. cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 3. warunki przyjmowania dzieci;
 4. zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.
Każdy klub oraz żłobek powinien posiadać regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka lub osobę kierującą pracą klubu dziecięcego. Dokument określa organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego.

Ile lat może mieć dziecko uczęszczające do żłobka lub klubu?

Odpowiada dyrektor żłobka niepublicznego:

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mówi, że:

 • opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia,
 • opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.
W tej samej Ustawie znajdziemy informacje o tym, że opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Pamiętajmy o tym, że szczegóły dotyczące rekrutacji określa Statut placówki. Jeżeli dziecko z przyczyn niezależnych od rodziców musi pozostać w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Jaką formą opieki jest dzienny opiekun?

Odpowiada dyrektor żłobka niepublicznego:

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

Do zadań opiekuna dziennego należy:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Jak znaleźć placówkę?

Odpowiada dyrektor żłobka niepublicznego:

Jeżeli szukają Państwo żłobka, klubu malucha lub innej formy opieki wymienionej w Ustawie to polecamy Rejestr żłobków i Klubów Dziecięcych znajdą tam Państwo wykaz zarówno dziennyk opiekunów jak i rejetrt żłobków oraz klubów. Warto skontaktować się z gminą, żeby dowiedzieć się jakie placówki zapisane są Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych lub czy są zarejetrowani Dzienni Opiekunowie. Jeżeli nie ma żadnej formy opieki o jakie mówi Ustawa warto dowiedzieć się czy gmina planuje taką instytucje otworzyć. Można również zainteresować się zatrudnieniem niani. Jak zatrudnić nianę można dowiedzieć się z tej strony.

Czy dziecko idąc do żłobka często choruje?

Odpowiada pielęgniarka/położna:

Pobyt dziecka w żłobku jest pierwszym okresem kiedy jego układ immunologiczny ma kontakt z tak dużą ilością patogenów. Jest to okres zwiększonej zapadalności na infekcje, ale jest to ważny element rozwoju odporności dziecka.

Czy posyłając dziecko do żłobka przysługują jakieś darmowe szczepienia?

Odpowiada pielęgniarka/położna:

Tak, na podstawie zaświadczenia o uczęszczaniu do żłobka dziecko będzie bezpłatnie zaszczepione przeciwko ospie wietrznej.

W ramach szczepień refundowanych ze środków publicznych możliwe jest zaszczepienie wybranych dzieci przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej. Szczegółowa lista chorób kwalifikujących do bezpłatnych szczepień znajduje się poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązek poddania się bezpłatnym szczepieniom ochronnym przeciw ospie wietrznej obejmuje:

 1. dzieci do ukończenia 12 roku życia:
  • z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
  • z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
  • zakażone HIV
  • przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią
 2. dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a, które nie chorowały na ospę wietrzną,
 3. dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione w lit. a i b, przebywające w
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych
  • rodzinnych domach dziecka
  • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
  • domach pomocy społecznej
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
  • interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
  • dzieci inne niż wymienione w lit. a-c przebywające w żłobkach lub klubach dziecięcych

Bezpłatne obowiązkowe szczepienia ochronne przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae obejmują:

 1. dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
  • po urazie lub z wadą OUN, przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego
  • zakażone HIV
  • po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego
 2. dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujące na:
  • przewlekłe choroby serca,
  • schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
  • asplenię wrodzoną, dysfunkcje śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,
  • przewleką niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
  • pierwotne zaburzenia odporności,
  • choroby metaboliczne, w tym cukrzycę,
  • przewlekłe choroby płuc, w tym astmę
  • dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500g.